Persondatapolitik

PERSONDATABESKYTTELSE 

DATABESKYTTELSE


Advokatfirma Jytte Lindgårds behandling af personoplysninger i forbindelse med familieretssager


Advokatfirmaet Jytte Lindgårds persondatapolitik omfatter personer, som er i kontakt med advokatkontoret og benytter vores rådgivning og advokatbistand, enten som klient eller som deltager i en sag, f.eks. som vidne eller modpart.

 

Advokatfirmaet Jytte Lindgård er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

 

Kontaktinformation:

Advokat Jytte Lindgård, Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal, 1153 København K, telefon + 45 33 93 03 30, eller mail jl@nhglaw.dk.

CVR-nr. 12494246.


 

1. Typer af personoplysninger

Vi, advokatfirmaet Jytte Lindgård, behandler blandt andet følgende personoplysninger om fysiske personer i forbindelse behandling af sager: Identifikations- og kontaktoplysninger, oplysninger fra Det centrale Personregister, oplysninger om familieforhold, bankoplysninger samt andre forhold, der har relevans for behandlingen af din sag.

 

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag, som beskrevet i ordrebekræftelsen. I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger.

 

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra offentlige myndigheder eller andre personer/disses rådgivere. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

 

Der bliver ikke indhentet oplysninger fra andre personer i Danmark, uden at du har givet dit samtykke til det.

 

 

2. Formålet

Vi behandler personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med sagen og for at gennemføre sagen i overensstemmelse med reglerne i den relevante lovgivning, der finder anvendelse i din sag.

 

Vi behandler om nødvendigt dit CPR-nr. med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder.

 


3. Retsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

- Retsgrundlaget for behandlingen af persondata er for det første den retlige forpligtelse advokatfirmaet Jytte Lindgård har som påkrævet i overensstemmelse i overensstemmelse med reglerne i den ovennævnte lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

- Kommunikation med offentlige myndigheder, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)

- Opfyldelse af hvidvasklovens § 11

- Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)

 


4. Opbevaringsperioden

Personoplysningerne opbevares indtil sagen er afsluttet, og herefter i en efterfølgende periode på 10 år. Længden af denne periode beror på, at advokatfirmaet Jytte Lindgård er pligtig til blandt andet i overensstemmelse med skattelovgivningen og bogføringslovgivningen at opbevare personoplysninger i relation til sagen i 5 år.

 


5. Videregivelse

Alle medarbejdere i Advokatfirmaet Jytte Lindgård er underlagt fortrolighed og tavshedspligt.


I kraft af min funktion som advokat, kan personoplysninger videregives til Advokatfirma Jytte Lindgårds klienter, samarbejdspartnere, andre parter og sagsdeltagere. Det kan også være nødvendigt, at vi videregiver dine personoplysninger til registrering i offentlige myndigheder, eksempelvis virk.dk eller minretssag.dk, og til brug for myndigheder, domstole, forvaltninger el.lign. Vi kan herudover dele personoplysninger med advokatfirmaer, som vi er i kontorfællesskab med, samt vore samarbejdspartnere, som arbejder på vores vegne med de beskrevne formål.


Herudover videregiver vi kun personoplysninger, hvis vi er retligt forpligtede hertil, f.eks. overfor offentlige myndigheder i henhold til lovgivningen.

 


6. Rettigheder

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som advokatfirmaet Jytte Lindgård har, ved henvendelse til os på de ovennævnte kontaktoplysninger.

 

Endvidere har du til enhver tid ret til at anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, samt til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger.

 

Endelig har du ret til at gøre brug af retten til dataportabilitet. Det vil sige, at du efter anmodning vil få udleveret personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Dog skal det bemærkes, at mit firma i de fleste tilfælde ikke legalt kan slette oplysninger m.m., idet opbevaringen af personoplysninger jf. ovenfor sker i henhold til lovgivningen.

 


7. Klage

Hvis du er uenig i måden vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte mig med din klage.

 

Såfremt en løsning ikke kan findes mellem dig og advokatfirmaet Jytte Lindgård, kan du klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet:

 

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk.